ความจนกับความตาย

ความจนกับความตาย
นั้นเลวร้ายแตกต่างกัน
ทุกข์ตายเวลาสั้น
ทุกข์จนนั้นตลอดกาล
ทุกข์ตายทุกข์แค่ตน
แต่ทุกข์จนถึงลูกหลาน
เกิดความทรมาน
ทั้งชีวิตและจิตใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ มี.ค.๒๕๖๓