ความทุกข์

ความทุกข์พระสอนไว้
เกิดจากใจมีตัณหา
หลงไหลใฝ่กามา
และอยากได้ใคร่จะเป็น
ใจที่มีปัญญา
ไร้ตัณหามาขู่เข็ญ
สงบและร่มเย็น
นั้นแหละเป็นตัวนิพพาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ ต.ค.๒๕๖๓