ส่งหัวข้อ "...บันทึกเส้นทางบนสายธรรม บทที่ ๘๕..." ถึงเพื่อน