ส่งหัวข้อ "...เรียงร้อยธรรมไปตามกาล บทที่ ๔..." ถึงเพื่อน