ส่งหัวข้อ "..ข้อห้าม และข้อควรปฏิบัติ สำหรับผู้ที่สักยันต์ (เฉพาะวัดบางพระ).." ถึงเพื่อน