หมวด ธรรมะ และ นอกเหตุ เหนือผล > ธรรมะ

พระครูอนุกูลพิศาลกิจ (หลวงพ่อสำอางค์) กล่าวสัมโมทนียกถา - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗.

(1/1)

ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์):

ภาพประกอบจาก: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
        ก็ขอเจริญพรแก่คุณวันชาติ วงศ์ชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน และคุณบุญลือ สง่าจิตร นายอำเภอนครชัยศรี และคุณวิโรจน์ อุ่นทรัพย์ ผอ.สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม และหน่วยงาน ผอ. อบต. ก็ดี กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกๆ ท่าน ก็ขอโมทนาบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมกันมาสร้างคุณงามความดีเอาไว้ยังวัดบางพระแห่งนี้ เพราะวัดบางพระแห่งนี้ก็ได้ประพฤติปฏิบัติในด้านการศาสนามาเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญ ในทางพุทธศาสนาหรือในวันที่มีประกอบกิจกรรมต่างๆ ด้านศาสนา วัดบางพระก็ได้ให้ความอนุเคราะห์ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์อยู่ตลอดมา บรรดาท่านทั้งหลายที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด และ ผอ.สำนักพุทธ มีศรัทธาได้ประกอบด้วยคุณงามความดีโดยคณะทุกท่าน ได้สร้างบุญทั้งหลาย และช่วยเหลือ ได้บริจาคทรัพย์ มาประพฤติปฏิบัติ แก่การหมั่นสร้างคุณงามความดีอยู่เป็นเนืองนิตย์ อย่างที่ท่านได้ประกอบเอาไว้อยู่ในศีล ๕ ศีล ๕ ไม่ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดมุสา ไม่ดื่มสุรา รักษาได้ทั้ง ๕ ข้อนี้ หรือไม่ครบ ๕ ข้อ ก็ข้อใดข้อหนึ่งก็ยังดี ก็นับว่าเป็นบุญกุศลของท่านทั้งหลาย

        การทำบุญนั้นหน่ะ ไม่จำเพาะจำกัดเวลา ทำได้ทุกกาลทุกเวลาทุกสมัย อย่างที่บทที่พระได้พูดไว้ว่า “อกาลิโก” ไม่ประกอบด้วยกาล ประกอบด้วยปฏิบัติจะทำเวลาไหนก็ได้นะการทำบุญหรือทำความดี เพราะฉะนั้นในพระบาลีที่ว่า “สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย” การสั่งสมบุญ ย่อมนำมาซึ่งความสุข ความสุขความเจริญ บุญนั้นใครทำใครได้ ใครไม่ทำก็ไม่ได้ แล้วดูจากข่าวนั้น สมัยปัจจุบันนี้มีการตัดกงตัดกรรมกัน ไอ้กรรมนั้นหน่ะตามหลักพุทธศาสนาเลยมันตัดไม่ได้หรอก กรรมมันอยู่ที่การกระทำของแต่ละบุคคล บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะทำกรรมดีไว้เยอะ แต่กรรมดีก็ตอบสนอง ถ้าใครทำกรรมชั่วไว้เยอะ ไอ้ความชั่วก็ตอบสนอง เพราะฉะนั้นจะไปตัดกรรมมันทำไม่ได้ ปัจจุบันนี้มีเยอะนะตัดกรรม

        เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายซึ่งมีผู้ว่าเป็นต้นเป็นประธาน และท่าน ผอ.สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ ก็ขออนุโมทนาในคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้ประกอบในวันนี้ จงเป็นตบะเดชะ พลวปัจจัย เกื้อกูลอุดหนุนคุณงามความดีที่ท่านประพฤติปฏิบัติในวันนี้ ให้เจริญงอกงามในตำแหน่งหน้าที่ของท่านและธุรกิจการงานต่างๆ ให้สูงๆ ขึ้นไปนะ แล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ จงทุกประการ จะคิดประสงค์จำนงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งเป็นไปในทางที่ชอบที่ควรแล้วไซร้ ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ ขอเจริญพร.

:001: :001: :001: :001: :001: :001: :001: :001: :001:
เนื้อความสัมโมทนียกถาเรียบเรียงจากการถอดเทปเสียง
พระครูอนุกูลพิศาลกิจ (หลวงพ่อสำอางค์ ปภสฺสโร) เจ้าอาวาสวัดบางพระรูปปัจจุบัน
เนื่องในงานกิจกรรมโครงการทำบุญทั้งจังหวัด นครปฐมวัดร่มเย็น (ครั้งที่ ๙)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ศาลาการเปรียญวัดบางพระ
:001: :001: :001: :001: :001: :001: :001: :001: :001:
ปุญฺญานุสฺสติ(สิบทัศน์)
วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗
เวลา ๐๑.๕๕ น.

phongsak_ng:
 :054: :054: :054:
กราบนมัสการ...หลวงพ่อสำอางค์ ครับ

Jeasical:
สาธุครับ หลวงพ่อ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version