ส่งหัวข้อ "ย้ายแล้ว: กระผมขอโอกาส เสนอที่ปลีกวิเวก จ.กระบี่ครับ" ถึงเพื่อน