ส่งหัวข้อ "...อาจาริยะบูชาไหว้ครูบูรพาจารย์..." ถึงเพื่อน