ส่งหัวข้อ "...เรียงร้อยธรรมไปตามกาล บทที่ ๒..." ถึงเพื่อน