ส่งหัวข้อ "...เรียงร้อยธรรมไปตามกาล บทที่ ๓..." ถึงเพื่อน