ส่งหัวข้อ "...เรียงร้อยธรรมไปตามกาล บทที่ ๘..." ถึงเพื่อน