ส่งหัวข้อ "...เรียงร้อยธรรมไปตามกาล บทที่ ๙..." ถึงเพื่อน