หมวด ธรรมะ และ นอกเหตุ เหนือผล > ธรรมะ

อานิสงส์บวช

(1/1)

นายธรรมะ:
อานิสงส์บวช


...บวชนี้ย่อมมีผลานิสงส์อย่างมากมาย องค์สมเด็จพระบรมศาสดา ตรัสเทนาอานิสงส์แห่งการ
บรรพชาอุปสมบทไว้โดยอเนกประการว่า ทาสสฺส อานนฺท ดูกรอานนท์ บุคคลใดมีศรัทธาบรรพชา
ทาสกรรมกรให้เป็นสามเณร หรือสามเณร มีอานิสงส์ ๔ กัล์ป บวชเป็นภิกษุหรือภิกษุณี มีอานิสงส์
๘ กัล์ป และถ้าอุปสมบทจะได้รับอานิสงส์ ๑๖ กัล์ป หากอุปสมบทได้อานิสงส์ ๓๒ กัล์ป ถ้า
อุปสมบทตนเองในพระพุทธศาสนา ด้วยศรัทธาเลื่อมใสจะได้อานิสงส์ถึง ๖๔ กัล์ป บุคคลใดได้
บรรพชาบุตรตนก็ดี บุตรของผู้อื่นก็ดี ก็จะไม่ไปสู่อบายภูมิแล้วพระองค์ตรัสอีกว่าดูกรอานนท์ดังจะ
เห็นได้จากหญิงผู้หนึ่ง เขามีบุตรอยู่คนเดียว บุตรชายเขาขอไปบวชมารดาก็ไม่ให้บวชบุตรชายจึงหนีไป
บวช อยู่มาวันหนึ่งมารดาของสามเณรนั้นออกจากบ้านไปแต่เช้า เพื่อจักแสวงหาฟืน มารดาสามเณร
ครั้นหาฟืนได้พอสมควรแล้วก็กลับบ้าน พอมาถึงระหว่างทางได้พักอยู่โคนต้นไม้ใหญ่ แล้วลงนอนพัก
ผ่อนก็หลับไป ได้นิมิตรฝันไปว่ามีพระยายมราชมาถามว่า ดูกรผู้หญิง เธอได้กระทำบุญหรือว่าไม่ได้
กระทำเลย มารดาของสามเณรนั้นตอบว่าข้าแต่เจ้า ดิฉันไม่ได้กระทำบุญอย่างไรเลย พระยายมราช
ทราบแล้ว ก็จับเอาผู้หญิงนั้นไปใส่นรกทันที ได้และเห็นไฟนรกลุกโพรงก็ถามพระยายมราชว่า อันไฟ
แดงนั้นเป็นอย่างไร พระยายมราชว่า อันไฟแดงนั้นเป็นไฟนรก ผู้หญิงจึงบอกว่าเหมือนกับผ้าจีวรของ
ลูกชายของข้าพเจ้าอันได้บวชเป็นสามเณรนั้นแล พระยายมราชจึงกล่าวว่าดูกรผู้หญิง ลูกชายของเธอยัง
ได้บวชหรือนางก็ตอบว่าลูกชายยังได้บวชเป็นสามเณรอยู่พระยายมราชได้ยินคำของนางดังนั้นแล้ว จึง
นำนางมาคืนไว้เดิมเสีย เหตุอันนี้ก็เพราะบุญของลูกชายตนได้บวชเป็นสามเณร ในพุทธศาสนาไปกั้น
ไว้ในนรกได้ ครั้นนางตื่นขึ้นมาก็ตกใจกลัวรีบกลับบ้าน ตั้งแต่นั้นนางก็เลื่อมใสในพุทธศาสนา เฝ้า
ปฏิบัติสามเณรลูกชายของตน มิได้ขาดจนนางได้ตายไปตามอายุขัยก็ไปบังเกิดในสวรรค์ดั้งนี้ เป็นต้น
นายธรรมะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://www.84000.org/anisong/08.html

ทรงกลด:
ขอถามว่า....ถ้าคนปรารภว่าจะบวชแล้วไม่ได้บวชตามปรารภ จะเกิดอะไรขึ้น :062:

badboyz08:

--- อ้างจาก: ทรงกลด ที่ 04 พ.ค. 2555, 09:22:11 ---ขอถามว่า....ถ้าคนปรารภว่าจะบวชแล้วไม่ได้บวชตามปรารภ จะเกิดอะไรขึ้น :062:

--- End quote ---

บาป ในลักษณะ เสียสัจจะ กระมัง ผมว่า

Vuthmail:
หากว่ามีความปราถนา หวังไว้ว่าจะบวชแต่ยังไม่พร้อมด้วยหลายเหตุหลายประการ แต่ว่ายังไม่ละความคิดนี้
และไม่ได้มีเจตนากล่าวเท็จ ผมว่ายังไม่เป็นการเสียสัจจะ  แต่เมื่อมีโอกาสบวชก็ต้องบวช ตามความปราถนา
ผมว่าอย่างนี้ไม่เสียสัจจ์ครับ  ให้ทรงความตั้งใจไว้อย่าได้คลอนแคลน หมั่นนั่งสมาธิ ทำบุญทำทาน ไว้เพื่อ
รอให้ถึงเวลาอันสมควรแล้วบวช อันนี้ต้องขึ้นกับว่าไม่ได้ระบุช่วงเวลาไว้นะ หากว่ามีกำหนดเวลาไว้แล้วเลย
กำหนดมา อย่างนี้ก็อาจจะเสียคำพูดครับ แต่ความตั้งใจยังมีอยู่ ไม่เสียสัจจ์ แต่เสียคำพูดมากกว่าครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version