ส่งหัวข้อ "พิธีครอบเศียรครูหลวงพี่ติ่ง ๑๗/๓/๕๙" ถึงเพื่อน