ส่งหัวข้อ "พิธีไหว้ครูบุรพาจารย์วัดบางพระ ๒๕๕๙" ถึงเพื่อน