ส่งหัวข้อ "พิธีไหว้ครูบุรพาจารย์วัดบางพระ ๒๕๖๐" ถึงเพื่อน