นี้คือสัจธรรม

ร่างกาย,พระจอมปราชญ์
ว่าถูกชาติให้เกิดมา
จากนั้นถูกชรา
เฝ้าติดตามมาย่ำยี
อีกทั้งความเจ็บป่วย
ก็มาช่วยกรพหน่ำตี
สุดท้ายดวงชีวี
มรณะมาตัดรอน
นี้คือสัจธรรม
ที่พระนำมาสั่งสอน
ให้เกิดเอื้ออาทร
ไม่รังเกกียจหยามเหยีดกัน

พระเทพมหาเจติยาจารย์
พ.ค. ๒๕๖๖