นายว่าขี้ข้าพลอย

นายว่าขี้ข้าพลอย
ถ้อยวจีที่โบราณ
พูดถึงอัประมาณ
น่าขายหน้าของข้าไท
ไม่คิดถึงถูกผิด
คิดแต่เพียงอยากจะได้
ความรักความปลอดภัย
จากเจ้านายเท่านั้นเอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕

สังคมถึงทางตัน

สังคมถึงทางตัน
เวลานั้นท่านให้หา
คนดีมีปัญญา
ใจหาญกล้ามาทำการ
บางคนปัญญาดี
แต่ไม่มีความกล้าหาญ
ก็ยากจักทำงาน
ที่ลำบากมากด้วยภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๕

พึ่งได้ชั่วเวลา

เงาเมฆ มวลดอกไม้
ความเยาว์วัย นักปราชญ์ว่า
พึ่งได้ชั่วเวลา
มิได้มีความจีรัง
คนพาลนั้นอีกหนึ่ง
ท่านว่าพึ่งได้บางครั้ง
อย่าได้ไปคิดหวัง
อะไรมากจากคนพาล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕

วิญญูชน

โบราณว่าแก้ไข
คือแก้ไปที่การงาน
ที่ติดให้พ้นผ่าน
เลิกที่ผิดคิดทำใหม่
มนุษย์ปุถุชน
แม้ทุกคนล้วนผิดได้
ผิดแล้วยอมแก้ไข
ย่อมได้ใจวิญญูชน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๕

ความรักและความชัง

ความรักและความชัง
เป็นที่ตั้งพฤติกรรม
อันเรียกว่าอธรรม
เหตุขัดแย้งแห่งสังคม
ตัดรักและชังได้
ทำอะไรตามเหมาะสม
นักปราชญ์ท่านนิยม
แม้สังคมก็ร่มเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๕

สละความสุขตน

สละความสุขตน
เพื่อช่วยคนที่ด้อยกว่า
นี้คือกรุณา
มีคุณค่าอันยิ่งใหญ่
ผู้ใช้กรุณา
ช่วยประชาโดยทั่วไป
สมควรจะยกให้
ได้มาอยู่เป็นผู้นำ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๕

เรื่องของอนาคต

เรื่องของอนาคต
อยู่ในกฎอนิจจัง
สมหวังกับผิดหวัง
มักจะอยู่คู่กันไป
คำมั่นและสัญญา
ว่าจะทำซึ่งการใด
อย่าเชื่ออย่างหมดใจ
จะสมหวังดั่งสัญญา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๕

สิ่งที่สูญเสียไป

สิ่งที่สูญเสียไป
ไม่เสียใจอาลัยหา
ทุกสิ่งที่ได้มา
เพียรรักษาไว้อย่างดี
ฟังหูเหลือไว้หู
ใคร่ครวญดูอย่างถ้วนถี่
ท่านว่าสามอย่างนี้
คือทางรอดและปลอดภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕

ชีวิตมนุษย์ชน

ชีวิตมนุษย์ชน
ล้วนระคนด้วยชั่วดี
ต่างกันแต่เพียงมี
ชั่วหรือดีมากกว่ากัน
ถ้าดูกันแต่ชั่ว
ก็หมองมัวกันทั้งนั้น
แม้แต่อรหันต์
เคยชั่วช้ามาก็มี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๕

พวกพ้องและเงินตรา

พวกพ้องและเงินตรา
มักนำพาความดำริ
ไปสู่อคติ
ความลำเอียงไม่เที่ยงธรรม
อคติพระสอนไว้
หากใจใครถูกครอบงำ
มักพูดและมักทำ
ความเสียหายให้สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕