อคติ

ลงโทษหรือรางวัล
แก่คนนั้นหรือคนนี้
เพราะชั่วหรือเพราะดี
อันเพียงแต่แค่ฟังมา
พระเรียกอคติ
ความดำริด้วยโมหา
และจัดเป็นบาปหนา
ทางเลวร้ายทำลายคน

พระเทพมหาเจติยาจารย์
พ.ค. ๒๕๖๖