โรคาพยาธิ

โรคาพยาธิ
มิใช่ว่าเพิ่งมาใหม่
สรรพสัตว์โดยทั่วไป
ล้วนมีอยู่คู่กายา
บางคนรักษาได้
บางคนไม่อาจรักษา
อายุชาวประชา
ต่างได้มาไม่เท่ากัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ เม.ย.๒๕๖๓