เทวดาและภูตผี

ท่านว่าศาสนา
เทวดาและภูตผี
ทั้งสามประเภทนี้
มักจะอยู่คู่กันไป
มนุษย์ทำกุศล
หลังวายชนม์เป็นเทพได้
ทำบาปหลังสิ้นใจ
เป็นภูตผี ดังนี้แล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ พ.ค..๒๕๖๓