สัมมาอาชีวะ

ทุกอย่างที่ตนได้
โดยการใช้ความอธรรม
ท่านว่ามักจะนำ
ความเลวร้ายในภายหลัง
สัมมาอาชีวะ
คำของพระทรงสอนสั่ง
เพียรทำอย่างจริงจัง
ได้ความสุขพ้นทุกข์จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ก.ย.๒๕๖๔