คนรกโลก

ไม่คิดทำการงาน
ทั้งเกียจคร้านการศึกษา
ความดีไม่นำพา
ท่านเรียกว่าคนรกโลก
ยิ่งมีมากเท่าไร
ยิ่งเพิ่มให้ความทุกข์โศก
เหมือนคนแพร่เชื้อโรค
อันเลวร้ายให้สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔