ยกย่องแต่คนดี

ยกย่องแต่คนดี
ผู้มากมีปรีชาญาณ
และมากประสบการณ์
ให้ทำงานท่านว่าดี
มนุษย์และวาจา
คุณและค่าจะมากมี
นักปราชญ์ชาติเมธี
ว่าขึ้นอยู่กับผู้ใช้
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๔