แม้รู้วิชาการ

แม้รู้วิชาการ
ไม่กล้าหาญไม่อดทน
ก็ยากจักได้ผล
ตามที่ตนนั้นต้องการ
กล้าหาญและอดทน
เครื่องผจญเหล่าหมู่มาร
และช่วยดลบันดาล
ความสัมฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๔