รับชอบต่อหน้าที่

รับชอบต่อหน้าที่
คือการมีความภูมิใจ
ผลงานที่ทำไป
สำเร็จได้โดยชอบธรรม
มิได้มีความคิด
ทุจริตเข้าครอบงำ
ไม่หวังได้ถ้อยคำ
สรรเสริญและเยินยอ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๔