รู้เหตุที่ถูกต้อง

รู้เหตุที่ถูกต้อง
ตามหลักของอริยสัจ
ทำตามอย่างเคร่งครัด
จึงกำจัดปัญหาได้
ต้นเหตุของปัญหา
อวิชชาเป็นเหตุใหญ่
ไม่รู้ไม่เข้าใจ
และไม่ทำตามความจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔