เคราะห์กรรมของชีวิต

เคราะห์กรรมของชีวิต
อย่าไปคิดให้ไกลตน
ทั้งมวลล้วนเป็นผล
อกุศลที่ทำไว้
ทำ พูดสุจริต
ด้วยความคิดและจิตใจ
สัตย์ซื่อและผ่องใส
ช่วยสะเดาะเคราะห์ทั้งปวง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๔