รักษาใจ

รักษาใจตนไว้
ให้อยู่ในสุจริต
มิให้เกิดความคิด
ทุจริตผิดคลองธรรม
ผู้ทำได้อย่างนี้
ย่อมไม่มีเรื่องบาปกรรม
การพูดและการทำ
มีแต่นำความสุขมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ ม.ค. ๒๕๖๕