อันผู้ที่ว่ายาก

อันผู้ที่ว่ายาก
ก็คือปากและท้องคน
เจ้าของบอกยากจน
ยังดิ้นรนแต่จะกิน
บังคับและขับไส
ให้ต้องไปกู้หนี้สิน
บาปกรรมแม้ทั้งสิ้น
ก็ยังใช้ให้ไปทำ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ เม.ย.๒๕๖๓