นับถือศาสนา

นับถือศาสนา
มีคุณค่าที่บุญ-บาป
สัทธาและซึ้งซาบ
สู่ชีวิตและจิตใจ
อย่างอื่นนอกจากนี้
แม้มากมีสักเพียงใด
ลึกซึ้งขนาดไหน
มักแค่ใช้โอ้อวดกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ พ.ค.๒๕๖๓