โอปปาติกะ

โอปปาติกะ
ถึงแม้จะเห็นมิได้
ก็อยู่คู่กันไป
ในจิตใจชาวประชา
ผู้เชื่อในเรื่องนี้
จัดว่ามีความศรัทธา
ประกอบด้วยปัญญา
คือสัมมาทิฏฐิธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ พ.ค.๒๕๖๓