การุณย์ เสียสละ

ของกินมีแต่น้อย
คนรอคอยนั้นมีมาก
จึงเกิดความลำบาก
แก่จิตใจผู้ให้ปัน
การุณย์ เสียสละ
เป็นธรรมะที่สำคัญ
ทุกคนต่างยึดมั่น
ความวุ่นวายจักคลายลง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ พ.ค.๒๕๖๓