ที่ลับแห่งกรรมชั่ว ไม่มี

ทำบาปเพื่อปกปิด
ทุจริตที่ทำไว้
นอกจากปิดมิได้
ยังเพิ่มภัยให้แก่ตน
ที่ลับแห่งกรรมชั่ว
หาจนทั่วทุกแห่งหน
ไม่มีที่หลบพ้น
สายตาคนและเทวา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ มิ.ย.๒๕๖๓