แม้ผู้คิดหวังดี อาจเป็นที่มาแห่งภัย

แม้ผู้คิดหวังดี
อาจเป็นที่มาแห่งภัย
เพราะสิ่งที่คิดไว้
มิเป็นไปตามต้องการ
สรรพสิ่งอนัตตา
ขอจงอย่าอุปาทาน
ไม่มีใครบันดาล
ทุกสิ่งได้ดั่งใจตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ มิ.ย.๒๕๖๓