คุณธรรมสร้างสัมพันธ์

ไม่เอาแต่ใจเรา
เอาใจเขาเป็นที่ตั้ง
มิตรภาพจึงจีรัง
ไร้วิวาทขัดแย้งกัน
รู้จักเสียสละ
รู้เลิกละความยึดมั่น
คุณธรรมสร้างสัมพันธ์
อันจีรังให้สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ ก.ค.๒๕๖๓