มิตรภาพที่มุ่งหวัง

มิตรภาพที่มุ่งหวัง
ย่อมภินท์พังเพราะคู่คบ
เหมือนนำงูกับกบ
ให้มาอยู่เป็นคู่กัน
ฝ่ายงูเป็นผู้กิน
ฝ่ายกบสิ้นดวงชีวัน
มิตรภาพสัตว์คู่นั้น
อย่าคิดฝันว่าจะมี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ ส.ค.๒๕๖๓