ผู้เป็นใหญ่ต้องมีไว้ความเมตตา

ท่านว่าผู้เป็นใหญ่
แม้จะไม่กรุณา
แต่ว่าความเมตตา
ต้องมีไว้ในใจตน
เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่
แม้จะไร้ซึ่งดอกผล
ไฉนต้องอับจน
กิ่งและใบให้ร่มเงา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ.๒๘ ก.ย.๒๕๖๓