ความรักและความชัง

ความรักและความชัง
เป็นที่ตั้งพฤติกรรม
อันเรียกว่าอธรรม
เหตุขัดแย้งแห่งสังคม
ตัดรักและชังได้
ทำอะไรตามเหมาะสม
นักปราชญ์ท่านนิยม
แม้สังคมก็ร่มเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ ธ.ค.๒๕๖๓