วจีทุจริต

วจีทุจริต
ทุกชนิดพระสอนไว้
แม้ใครพูดออกไป
ล้วนแต่ไม่เป็นมงคล
คำเท็จและคำด่า
อีกวาจาไร้เหตุผล
ผู้เป็นบัณฑิตชน
เขาจะไม่ใช้พูดเลย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ ธ.ค.๒๕๖๓