วจีสุจริต

วจีสุจริต
ทุกชนิดใครพูดไป
ล้วนแต่จะทำให้
ได้ข้อคิดมิตรไมตรี
คำจริงและถูกกาล
คำสมานสามัคคี
สุภาพไพเราะดี
พูดที่ไหนได้มงคล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ ธ.ค.๒๕๖๓