ความฝัน ความเพียร

ความฝันแม้ทุกสิ่ง
ย่อมเป็นจริงเพราะความเพียร
ดังนั้น อย่าแปรเปลี่ยน
หรือย่อท้อต่อสิ่งใด
เลือดเนื้อแม้ชีวิต
ยอมอุทิศยอมพลีไป
อุปสรรคหนักแค่ไหน
ล้วนพ่ายแพ้แก่ความเพียร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ ธ.ค.๒๕๖๓