ความเคารพ

ท่านว่าความเคารพ
รู้นอบนบรู้ถ่อมตน
ธรรมนี้จักส่งผล
ให้มีคนให้เกียรติ์เรา
เกียรตินั้นเป็นความดี
อันเกิดมีประดุจเงา
คือเราต้องให้เขา
จึงสะท้อนย้อนกลับมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ ม.ค.๒๕๖๔