ตัณหา ความอยากได้

ตัณหา ความอยากได้
ดับจากใจไม่มีเหลือ
แม้ส่วนที่เป็นเชื้อ
ก็ราบคาบสาบสูญไป
นี้เรียกว่านิพพาน
คำพระท่านสอนเอาไว้
ผู้ปฏิบัติได้
ความทุกข์ใจย่อมไม่มี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ ม.ค.๒๕๖๔