สถานที่ที่ใช้อาศัยอยู่

สถานที่ที่ใช้อาศัยอยู่
หรือไปดูหรือแม้แต่ทางผ่าน
เปิดโอกาสให้กรรมได้ทำงาน
ช่วยประสานกรรมเก่าให้เข้ามา
ดังนั้น ก่อนก้าวย่างไปทางไหน
สติเครื่องคุ้มภัยจำใฝ่หา
นำมาใช้สำรวจใช้ตรวจตรา
จักรักษาชีวิตตนให้พ้นภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ มี.ค.๒๕๖๔