ขยันการศึกษา

ขยันการศึกษา
ขยันหาเลี้ยงชีวี
ขยันทำความดี
นี้เรียกว่าสาธุชน
นักปราชญ์ท่านสอนว่า
เหล่ามารดามีกุศล
จึงคลอดบุตรของตน
มีความดีเช่นนี้มา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ พ.ค.๒๕๖๔