เกียจคร้านการศึกษา

เกียจคร้านการศึกษา
เกียจคร้านหาเลี้ยงชีวี
รังเกียจคุณความดี
นี้อาการของพาลชน
นักปราชญ์ท่านสอนว่า
แม้ได้มาเกิดเป็นคน
ก็เพียงแต่ส่งผล
ให้พื้นโลกรกรุงรัง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ พ.ค.๒๕๖๔