การทำและการพูด

การทำและการพูด
ของมนุษย์พระสอนว่า
มีใจเป็นหัวหน้า
คอยบัญชาให้เป็นไป
มานะและทิฏฐิ
อคติครอบงำใจ
ทำ-พูดเรื่องอะไร
มักเอนเอียงไม่เที่ยงธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ก.ค.๒๕๖๔