เมื่อคนเป็นสินค้า

เมื่อคนเป็นสินค้า
ซื้อและหาได้ทั่วไป
ความดีที่หวังไว้
ยากหาได้ในใจคน
ผู้ซื้อและผู้ขาย
ต่างมุ่งหมายประโยชน์ตน
ลืมคิดถึงกุศล
คือความดีที่พึงทำ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ ก.ค.๒๕๖๔