สร้างสังคมให้เกิดสุข

นับถือแต่คนดี
คือวิธีสร้างสังคม
ให้เกิดความสุขสม
และอุดมด้วยคนดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ ก.พ.๒๕๖๒